Dorobek naukowyKonferencje naukowe

W dniach 21-22 listopada 2013 r. trzy jednostki naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH – Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Centrum Badań Azji Wschodniej zorganizowały międzynarodową konferencję pt. EU – CHINA TRADE AND ECONOMIC RELATIONS IN THE POST-CRISIS ERA. Konferencja odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Patronat honorowy nad konferencją objęły następujące instytucje: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, Prezydent m.st. Warszawy oraz Rektor SGH. Konferencja została sfinansowana ze źródeł własnych Szkoły Głównej Handlowej przy wsparciu finansowym dwóch sponsorów, tj. firmy LOTOS Oil S.A. oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Patronem medialnym był portal internetowy Euractiv.

Głównym celem konferencji było przedyskutowanie perspektyw rozwoju wzajemnych relacji Unia Europejska – Chiny w krótkim i średnim okresie, a także określenie przyszłej roli obu partnerów w szerszej architekturze gospodarki światowej. Na przestrzeni ostatnich lat zarówno Unia Europejska, jak i Chińska Republika Ludowa przechodziły dynamiczne przemiany w sferze gospodarczej, politycznej i społecznej. W wyniku tych przemian uwidoczniły się silne zależności między obu regionami, a także ich istotny wpływ na całą gospodarkę światową. W pierwszym dniu debaty omówione zostały trzy aspekty wzajemnych relacji odpowiednio w ramach trzech nastepujących paneli dyskusyjnych: 1/ EU – China political and economic relations in the aftermath of the global economic crisis: strategic perspective; 2/ EU - China business perspectives – towards win-win solution oraz 3/ International trade relations – what kind of role for China and EU. Drugiego dnia konferencji miały miejsce wystąpienia doktorantów Kolegium Gospodarki Światowej SGH na temat przygotowywanych przez nich rozpraw naukowych, związanych z tematyką konferencji.

W konferencji uczestniczyli wysokiej rangi przedstawiciele administracji unijnej oraz polskiego rządu, a także uznani przedstawiciele świata nauki, biznesu i think-tanków, z Europy i Chin. Udział w panelach wzięli w szczególności (I panel): prof. dr hab. Adam BUDNIKOWSKI, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH; prof. dr hab. Roman KUŹNIAR, doradca Prezydenta RP; dr Ewa SYNOWIEC, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce; Prof. Dr. SONG Xinning z Renmin University; Antonio PARENTI, z dyrekcji generalnej ds. handlu Komisji Europejskiej; (II panel): Sławomir MAJMAN, prezes PAIIZ; Marcin NIEWDANA, prezes Zarządu LOTOS Oil S.A.; JIN Ning, wicedyrektor Industrial and Commercial Bank of China S.A. w Polsce; Andrzej PIECZONKA, pierwszy konsul w konsulacie RP w Szanghaju; Pani Yang Yu, pełnomocnik zarządu PAIIZ ds. Azji oraz (III panel): Prof. Dr. Elżbieta KAWECKA-WYRZYKOWSKA, kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta w SGH; Prof. Dr. FAN Ying z China Foreign Affairs University; Prof. Dr. CHEN Xin z Chinese Academy of Social Sciences; Dr. Niall DUGGAN z Göttingen University oraz Prof. Dr. Guenter HEIDUK z Centrum Badań Azji Wschodniej w SGH.

W dniach 26-27 czerwca 2009 r. odbyła się XIV konferencja naukowa zorganizowana przez katedrę. Nosiła ona tytuł "Five years of the European Union Eastward Enlargement - Effects on Visegrad Countriws: Lessons for the Future.".

Więcej informacji oraz szczegółowy program konferencji można znaleźć pod adresem:

www.sgh-enlargement.eu

W dniu 23 czerwca 2008 r. odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku. Implikacje dla Polski".

Konferencja była trzynastym z rzędu spotkaniem naukowym zorganizowanym przez Katedrę Integracji Europejskiej im. J. Monneta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Podstawą dyskusji były referaty wygłoszone przez następujących prelegentów:

 • Minister Mikołaj Dowgielewicz, Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej


 • Pan Waldemar Guba, Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych, MRiRW

 • Prezentacja pt. "Wspólna Polityka Rolna w budżecie Unii Europejskiej po 2013 r."

 • Dr Hanna Jahns, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

 • Referat pt. "Pożądane kierunki reformy polityki spójności po 2013 roku. Implikacje dla budżetu UE"

 • Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, SGH

 • Referat pt. "VAT jako nowe źródło dochodu budżetu Unii Europejskiej"

 • Dr Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego


 • Prof. dr hab. Stanisław Ładyka, SGH

 • Referat pt. "Unia Europejska w dzisiejszym świecie"

  Program konferencji
  pt. "Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku. Implikacje dla Polski".


  Poprzednie konferencje:  XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania" (2007)
  OkładkaOstatnia konferencja pt. "Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania" odbyła się 19 czerwca 2007 r. Głównym celem konferencji było włączenie się do dyskusji na temat pozycji Unii Europejskiej w gospodarce światowej oraz możliwości i szans sprostania przez Unię w najbliższym czasie wyzwaniom wewnętrznym i zewnętrznym. Materiały konferencyjne zebrane zostały w publikacji "Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania", pod red. prof. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej.

  Spis treści

  Wybrane referaty wygłoszone w czasie konferencji:
  Prof. dr hab. Stanisław Ładyka, Pół wieku Unii Europejskiej i jej nowe wyzwania [247kB]
  Prof. dr hab. Dariusz Rosati, Europejski model społeczny: Doświadczenia i kierunki zmian [74kB]
  Prof. dr hab. Zbigniew Zimny, Rola korporacji transnarodowych w rywalizacji i współpracy Unii Europejskiej w świecie [371kB]
  Prof. dr hab. Marzenna Weresa, Unia Europejska - innowacyjne centrum świata czy peryferia? [175kb]
  Dr Janusz Kaczurba, Dylematy obecnej polityki handlowej UE [161kB]
  Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Regulacje rynku wewnętrznego: nowe bariery współpracy w ramach Unii Europejskiej [261kB]
  do góry
  XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości" (2006)
  OkładkaOstatnia konferencja pt. "Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości" odbyła się 30 czerwca 2006 r. Gościem konferencji była prof. Danuta Huebner - członek Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej. Materiały konferencyjne zebrane zostały w publikacji "Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości", pod red. prof. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej.

  Spis treści

  do góry
  X Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Polska - Unia Europejska" (2004)
  OkładkaW dniach 21-22 czerwca 2004 r. w Jabłonnie k. Warszawy odbyła się X konferencja naukowa z cyklu "Integracja Polski z Unią Europejską" organizowanego przez Katedrę Integracji Europejskiej im. J. Monneta. Kalendarzowa zbieżność dziesiątej, jubileuszowej konferencji zatytułowanej "Polska - Unia Europejska" z przystąpieniem Polski do UE w naturalny sposób określiła tematykę przygotowanych referatów. Ujęto je w cztery odrębne grupy problemowe. Pierwsza z nich miała najszerszy zasięg tematyczny, dotyczyła bowiem zestawienia polskich i ogólnoeuropejskich interesów w poszerzonej Unii Europejskiej. Druga grupa przedstawiała wpływ Polski jako członka Unii na stosunki z nie należącymi do tego ugrupowania krajami Europy Wschodniej, trzecia koncentrowała się na sprawach wpływu Polski na procesy decyzyjne w nowej strukturze Unii Europejskiej, wreszcie w grupie ostatniej, czwartej rozpatrywano kwestie nowych warunków działania wybranych dziedzin polskiej gospodarki w sytuacji, kiedy Polska jest pełnoprawnym członkiem UE. Autorami referatów są profesorowie ze wszystkich katedr i instytutów Kolegium Gospodarki Światowej SGH, co w swoisty sposób ujawnia szeroki zakres przedmiotowy zainteresowań badawczych całego Kolegium. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w książce "Polska - Unia Europejska (materiały z konferencji)" pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej.

  Spis treści

  do góry
  IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy Polski" (2003)
  Okładka

  IX Konferencja pt. "Znaczenie środków finansowych Unii Europejskiej dla rozwoju gospodarczego Polski" połączona była z jubileuszem 75 urodzin prof. dr hab. Stanisława Ładyki. Konferencja, jak też publikacja zawierająca materiały konferencyjne ("Fundusze Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski. W 75 rocznicę urodzin prof. zw. dr. hab. Stanisława Ładyki", pod red. E. Kaweckiej-Wrzykowskiej, SGH, Warszawa 2003), są wyrazem uznania bardzo owocnej pracy naukowo-dydaktycznej Profesora oraz Jego wkładu w rozwój kadry naukowej.

  Publikacja pokonferencyjna zawiera w pierwszej części informacje związane z jubileuszem prof. Ładyki, w drugiej - materiały z konferencji oraz inne referaty, przygotowane przez wychowanków i współpracowników Profesora, specjalnie z okazji jubileuszu. Treść tych prac nawiązuje do niektórych wątków badawczych, jakimi zajmował się Profesor, w tym do międzynarodowych stosunków gospodarczych, teorii integracji, praktycznych doświadczeń działania ugrupowań integracyjnych, fukcjonowania światowego transportu morskiego itp. Autorzy referatów to pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej - dwóch uczelni, z którymi Profesor silnie związał swe życie zawodowe i które mu wiele zawdzięczają.

  Spis treści, Nota biograficzna Prof. S. Ładyki

  do góry
  VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Budżetowo-finansowe skutki członkostwa Polski w UE" (2002)
  VIII konferencja z serii "Integracja Polski z Unią Europejską", która odbyła się w czerwcu 2002 r., poświęcona była budżetowo-finansowym skutkom członkostwa Polski w UE. Autorzy referatów prezentowanych podczas konferencji wskazywali, iż stwarzając duże możliwości rozwojowe, pomoc unijna stanowi jednocześnie ogromne wyzwanie o charakterze instytucjonalnym, organizacyjnym i finansowym, zwłaszcza w obliczu krótkiego czasu, jaki pozostał na wypracowanie zdolności gospodarki do skutecznej absorpcji środków unijnych i uzyskania korzyści finansowych w następstwie przystąpienia Polski do UE. W szczególności, referaty, jak też przeprowadzona na ich podstawie dyskusja, były próbą odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
  • Jaki jest obecnie i będzie po wejściu Polski do UE stopień absorpcji wsparcia finansowego z unijnego budżetu (w wymiarze finansowym, instytucjonalnym, organizacyjnym, koncepcyjnym itp.)?
  • Jakie są warunki niezbędne do pełnej absorpcji unijnych transferów oraz sposoby zwiększenia tej absorpcji?
  • W jaki sposób znależć środki na współfinansowanie unijnych projektów?
  • Jakie skutki dla polskiego budżetu spowoduje konieczność płacenia składki do budżetu unijnego?
  • Czy Polska będzie płatnikiem netto czy też beneficjentem netto wsparcia finansowego z unijnego budżetu?

  Teksty wygłoszonych i nadesłanych referatów zebrane zostały w publikacji pt. "Budżetowo-finansowe skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej (materiały z konferencji)" (pod redakcją E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej).

  Spis treści

  do góry
  VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Warunki i mozliwe skutki czlonkostwa w UE dla polskiego rolnictwa" (2001)

  Kolejna, siódma już konferencja z cyklu “Integracja Polski z Unią Europejską”, dotyczyła problematyki włączenia polskiego rolnictwa do mechanizmu funkcjonowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Przedstawione referaty oraz dyskusja w trakcie konferencji ujawniły szereg niejasności co do możliwych skutków włączenia polskiego sektora rolno-spożywczego do wspólnej polityki rolnej UE.

  Przyjęcie przepisów wspólnej polityki rolnej UE wymaga dużych nakładów finansowych, a także wielu przygotowań instytucjonalnych i zmian organizacyjnych w sektorze rolno-spożywczym. Zakres tych dostosowań i ich kosztów z jednej strony, a z drugiej – charakter i skala spodziewanych korzyści w sektorze rolno-spożywczym były również przedmiotem referatów i dyskusji.

  Efektem konferencji jest publikacja pt. "Warunki i skutki integracji polskiegio rolnictwa z Unią Europejską" pod redakcją E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej

  Spis treści

  do góry
  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Znaczenie funduszy przedakcesyjnych i funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla rozwoju gospodarczego Polski" (2000)
  W czerwcu 2000r. w Jabłonnej koło Warszawy odbyła się szósta z serii konferencji poświęconych postępom integracji Polski z Unią Europejską organizowanych przez Katedrę. Tym razem organizatorzy postawili sobie za cel przedyskutowanie pierwszych doświadczeń Polski w zakresie realizacji przedakcesyjnych programów pomocowych ISPA i SAPARD oraz możliwości pełnego korzystania pzez nasz kraj z unijnej pomocy na cele rozwoju strukturalnego po przystąpieniu do UE. Teksty wygłoszonych i nadesłanych referatów zebrane zostały w publikacji pt. "Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski" (red. E. Kawecka-Wyrzykowska).

  Spis treści

  do góry
  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Restrukturyzacja polskiego przemysłu w warunkach negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej" (1999)
  W czerwcu 1999 r. Katedra zorganizowała konferencję naukową pt. “Polski przemysł w obliczu członkostwa w Unii Europejskiej”. Jej efektem jest publikacja książkowa pod tym samym tytułem. Autorzy referatów wskazują na najważniejsze zagrożenia czekające polskich producentów wyrobów przemysłowych, które wynikają z uwarunkowań wewnętrznych w Polsce (a zwłaszcza z konkurencyjności polskich produktów), jak też z przyjęcia legislacji europejskiego rynku wewnętrznego oraz wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej.

  Spis treści

  do góry
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Gospodarcze efekty stowarzyszenia Polski z Unią Europejską" (1998)
  IV konferencja naukowa nt. postępów integracji Polski z Unią Europejską została zorganizowana przez Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGH i nowo powołaną wóczas Katedrę Integracji Europejskiej im. J. Monneta. Celem konferencji było przedyskutowanie rezultatów pierwszych lat stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi realizowanego na podstawie Układu Europejskiego. Referaty koncentrowały się na wybranych zagadnieniach związanych z realizacją Układu Europejskiego, w tym na skutkach Układu dla wymiany handlowej, przepływów kapitałowych, a także ustawodawstwa gospodarczego. Jednym z efektów konferencji była publikacja pt. "Rezultaty stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi" pod redakcją E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej.

  Spis treści

  do góry