Dorobek naukowyLista publikacji

Zapraszam na mój profil na portalu ResearchGate.

Książki i rozdziały w książkach

 1. Implementation of the Digital Single Market in the EU. A Missed Opportunity to Finance the Development of Digitalisation in Poland from Recovery and Resilience Facility?, w: Polska w obliczu szans i zagrożeń w globalnej gospodarce. (Poland In The Face Of Opportunities And Threats In The Global Economy), red. E. Przeździecka i M. Cygler, ISBN 978-83-8030-604-2, Oficyna Wydawnicza SGH 2023, pp. 57-77;
 2. download
 3. Russia’s Invasion of Ukraine vis-à-vis Progress on Energy Transformation in Poland, in: Poland in the EU. Report 2023, ed. by Ambroziak A.A., SGH Publishing House 2023, pp. 11-27;
 4. download
 5. Poland’s Settlements with the European Union Budget from May 2004 till the End of 2022, and Funds Available from 2021 to 2027 123, in: Poland in the European Union. Report 2023, ed. by Ambroziak A.A, ISBN 978-83-8030-609-7 SGH Publishing House 2023, pp. 123-141;
 6. download
 7. Europejskie programy wsparcia finansowego dla Polski w okresie przedakcesyjnym oraz przepływy finansowe między Polską a unijnym budżetem po akcesji do Unii Europejskiej, w: Polska w Unii Europejskiej. Bilans korzyści, pod red. Kluza S., Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK 2023;
 8. download
 9. Proposal for the EU Carbon Border Adjustment Mechanism as an Instrument of the European Green Deal: Possible Implications for Poland, in: Poland in the European Union. Report 2022 , ed. by Ambroziak A.A, ISBN 978-83-8030-556-4, SGH Publishing House, Warszawa 2022, pp. 11-37;
 10. Handlowe relacje Unii Europejskiej, w tym Polski, z Ukrainą - (title in English: Trade relations between the European Union, including Poland, and Ukraine), współautorstwo z: A.A. Ambroziak, M. Kulpiński, in: M. Błaszczuk-Zawiła (red.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza SGH 2022;
 11. Handlowe relacje Unii Europejskiej, w tym Polski, z Ukrainą i Rosją: wybrane wnioski (title in English: Trade relations between the European Union, including Poland, and Ukraine and Russia: selected conclusions), współautorstwo z: M. Błaszczuk-Zawiła, A.A. Ambroziak, M. Kulpiński, in: M. Błaszczuk-Zawiła (red.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza SGH 2022;
 12. Znaczenie Ukrainy i Rosji w handlu światowym i potencjalne kierunki przesunięcia obrotów w następstwie agresji Rosji w Ukrainie (title in English: The importance of Ukraine and Rusiia in world trade and potential directions of trade diversion as a result of Russia’s invasion of Ukraine), współautorstwo z: M. Błaszczuk-Zawiła, in: M. Błaszczuk-Zawiła (red.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza SGH 2022;
 13. Znaczenie udziału Polski w Jednolitym Rynku Europejskim: rynek towarów, w: Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. W. Orłowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2021, DOI: 10.31338/uw.9788323553489;
 14. download
 15. Changes in the system of own resources of the EU budget after 2021: implications for Poland, in:A. Ambroziak (ed.), Poland in the European Union. Report 2021, SGH Publishing House 2021, Warsaw (ISBN: 978-83-8030-468-0), pp. 73-95;
 16. The EU funds for addressing the consequences of the COVID-19 pandemic: Implications for Poland, in:J. Menkes, M. Suska (eds.), The Economic and Legal Impact of COVID-19. The case of Poland , Routlege (ISBN: 9780367700645), pp.66-84, DOI: 10.4324/9781003144434-6;
 17. A new industrial policy in the EU: in search fro a new paradigm of publkic intervention, in: New Challenges for the European Union’s Industrial Policy: climate change, servitisation, digitalisation, ed. A.A. Ambroziak, SGH Publishing House, 2020, pp. 11-36;
 18. Competitiveness of Poland’s exports to China: Comparison with other Visegrad countries, in: Opportunities and Challenges. Sustainability of China-EU Relations in a Changing World, ed. by Jian SHI, Guenter Heiduk, China Social Sciences Press, 2019, ss. 210-233;
 19. Intra-Industry Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evidence (współautorstwo z: Ł. Ambroziak, E. Molendowski, W. Polan), Wydawnictwo Naukowe PWN 2017; download
 20. Coordination of EU Member States’ Economic Policies and the Industrial Development Environment, in: The New Industrial Policy of the European Union, ed. A.A. Ambroziak, Springer 2017;
 21. Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne (współautorstwo z: J. Barcz, K. Michałowska-Gorywoda), PWE 2016;
 22. Importance of Preferential Trade Agreements (PTA’s) for the EU and its Partners: The Case of the DCFTA with Georgia, in: The European Union and the Challenges of the New Global Context, ed. I. Tache, Cambridge Scholars Publishing, 2015;
 23. Budżet strefy euro: realistyczna propozycja czy utopia?, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, red. naukowa E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015;
 24. The Importance of Support from the EU Budget for Polish Agriculture and Rural Areas, in: Selected Aspects of Functioning of Poland in the European Union. The Balance of Ten Years of Membership, ed. by G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 2015;
 25. Chapter on “Poland’s Position on EU Governance Trends” and on “Trends of the Social Situation in Poland Between 2005 and 2013- Challenges for the Future”, in: Prospects of the Visegrad Cooperation. Identifying converging and diverging factors, ed. G. Tury, Institute of World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest 2015;
 26. download
 27. Regional Dimension of the New EU Cohesion Policy for 2014-2020, in: New Cohesion Policy of the European Union in Poland. How It Will Influence The Investment Attractiveness of Regions In 2014-2020, ed. A. A. Ambroziak, Springer, 2014;
 28. Multiannual Financial Framework (MFF) for 2014-2020 and its importance for the implementation of the Europe 2020 Strategy (in Bulgarian) in: Европейска Икономическа Интеграция (European Economic Integration), ed. G. Marinov, Varna 2014;
 29. Support for Polish Agriculture and Rural Areas from the EU budget, in: Poland. Competitiveness Report 2014. A Decade in the European Union, ed. M. Weresa, World Economy Research Institute, Warsaw 2014 (in English and Polish, pt. Polska: Raport o konkurencyjności 2014. Efekty 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. M.A. Weresa, SGH Warszawa 2014);
 30. Znaczenie preferencji celnych w imporcie UE, w: Polityka celna. Ekonomia. Prawo. Praktyka, wyd. BW Szczecin, 2014;
 31. Преференциальные торговые соглашения: проблемы ВТО и международной торговли, w: ПОЛЬША И РОССИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ ТРЕНД СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, Москва 2014;
 32. Chapter on “Poland” in:Strategic Issues for the EU10 Countries. Main positions and implications for EU Policy-Making, (ed. by Krisztina Vida, Institute of World Economics, Budapest, October 2012;
 33. download
 34. Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony, (współautorstwo z: J. Barcz, K. Michałowska-Gorywoda), PWE, Warszawa 2012;
 35. Evolving Pattern of Intra-industry Trade Specialization of the New Member States of the EU: The Case of the Automotive Industry, w: F. Keereman, I. Szekely, (eds.) Five Years of an Enlarged EU. A Positive Sum Game, Springer 2010;
 36. VAT jako źródło budżetu europejskiego, w: Płaszczyzny integracji europejskiej, A. Doliwa- Klepacka (red), Ostrowiec Świętokrzyski 2010;
 37. EU budget review: the position of Poland’s Government and of Polish Experts, w: The new EU Budget and the new Member States, Edited by Tamás Szemlér, Central European University, March 2010;
 38. download
 39. Evolving pattern of intra-industry trade specialization of the Visegrad countries, w: Five years of the EU Eastward Enlargement – Effects on Visegrad Countries: Lessons for the Future, SGH (Warsaw School of Economics), 2009;
 40. Budżet UE i rozliczenia Polski z unijnym budżetem, w: Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2009 (redakcja naukowa i współautorstwo);
 41. VAT jako nowe źródło dochodu budżetu Unii Europejskiej, w: Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku. Implikacje dla Polski, SGH, Warszawa 2008;
 42. Regional trade agreements: a stepping stone or stumbling block for further multilateral trade opening?, w: Wybrane problemy integracji europejskiej, red. A. Stępniak, J. Stefaniak, J. Taraszkiewicz, Uniwersytet Gdański, Sopot 2008;
 43. Narodowe regulacje na rynku wewnętrznym UE: nowe bariery we współpracy, w: Unia Europejska w gospodarce światowej – nowe uwarunkowania, SGH, Warszawa 2007;
 44. Changes In Foreign Trade of New Member States oraz Structural Support from the EU Budget for the New Member States, w: New Europe. Report on Transformation, XVII Economic Forum, Krynica, Poland, Eastern Institute, September 2007;
 45. Integracja europejska, (współautorstwo z J. Barcz, K. Michałowska-Gorywoda), Wolters Kluwer, Warsaw 2007;
 46. Der EU-Beitritt Polens - erste wirtschaftliche und soziale Effekte, w: Das neue Polen in Europa, ed. By Fran Merli, Gerhard Wagner, Wien 2006;
 47. Regional Cooperation of the Eastern European Countries with the EU, w: New Europe. Report on Transformation, XVI Economic Forum, Krynica, Poland, Eastern Institute, September 2006;
 48. The Accession of Central European Countries to the European Union: Two Years After, w: New Europe. Report on Transformation, XVI Economic Forum, Krynica, Poland, Eastern Institute, September 2006;
 49. Poland's Accession to the European Union - two years later, in: Performance and Perspective of the European Union as seen by the New Member States. Post- Accession Monitoring Conference, ed. By M. Sikula, V. Hvozdikova, Institute of Economic Research of Slovak Academy of Science, Bratislava 2006;
 50. Unia Europejska wobec zmian układu sił konkurencyjnych w gospodarce światowej, w: Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości, pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, SGH Warszawa 2006;
 51. The progress of integration of the countries of Central and Eastern Europe with the European Union, in: New Europe. Report on Transf ormation. XV Economic Forum, Krynica Poland, 7-10 September, 2005, Instytut Wschodni, 2005;
 52. Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej - obawy i rzeczywistość, w: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005. Raport roczny, IKCHZ pod red. J. Kotyńskiego, Warszawa 2005;
 53. Postanowienia dotyczące rynku wewnętrznego oraz wspólnej polityki handlowej, w: Zmiany w dziedzinie rynku wewnętrznego i polityk sektorowych, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005;
 54. Poland's Accession to the European Union-First Experiences, w: Poland. International Economic Report 2003/2004, Warsaw School of Economics, 2004;
 55. Unia Europejska, współautorstwo i współredakcja z E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004;
 56. Polska w Unii Europejskiej, współautorstwo i współredakcja z E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004;
 57. Możliwości realizacji interesów handlowych Polski jako członka UE, w: Polska - Unia Europejska, pod red. E.Kaweckiej-Wyrzykowskiej, SGH, Warszawa 2004;
 58. Wpływ członkostwa w UE na podejmowanie decyzji w sferze polityk handlowej, w: Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski 2003-2004. Raport roczny, Warszawa 2004;
 59. Wspólna polityka handlowa UE a stosunki ekonomiczne Polski z Rosją, w: Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski 2003-2004. Raport roczny, Warszawa 2004;
 60. Implications of Poland's Accession to EU for Poland's Trade with Russia, in: Integration in the Global World Economy, Warsaw School of Economics, University of Joensuu, Warszawa 2004;
 61. Poland's Foreign Trade After Accession to the European Union, w: Poland. Intrnational Economic Report 2003/2004, Warsaw School of Economics, 2004;
 62. Korzyści i koszty wynikające z przyjęcia wspólnej polityki handlowej oraz z wejścia we wspólnotowy system ekonomicznych stosunków zewnętrznych, w: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003;
 63. Spodziewane skutki wejścia Polski do UE dla współpracy handlowej z Ukrainą w: perspektywy przygranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w UE, J. Andreasik, B. Kawałko, E. Kawecka-Wyrzykowska, J. Szlachta, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2003;
 64. Problem rozwiązań przejściowych w obszarze negocjacji "Budżet i finanse" w: Okresy przejściowe w Traktacie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, SGH, Warszawa 2003;
 65. Znaczenie pakietu finansowego uzgodnionego w rokowaniach akcesyjnych z Unią Europejską dla rozwoju gospodarczego Polski, w: Fundusze Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski, SGH, 2003;
 66. Budgetary Issues in Poland's Accession Negotiations with the EU, (w): Present Problems of Poland's and Hungary's Accession to the European Union, Polish Academy of Sciences, PAN, Warsaw 2003;
 67. The adoption of a Common Commercial Policy Towards Third Countries and Joining the Community's External Economic Relations System - Costs and Benefits, (w): Costs and Benefits of Poland's Membership in the European Union, Natolin European Centre, Warsaw 2003 (angielska wersja raportu w j. polskim);
 68. Postęp integracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską, w: Nowa Europa. Raport z transformacji, pod red. D. Rosatiego, XIII Forum Ekonomiczne, Krynica 4-6 września 2003, Instytut Wschodni, Warszawa 2003;
 69. System podatkowy Wspólnot Europejskich i dostosowania Polski, w: Integracja europejska w perspektywie XXI wieku. Wyzwania dla Polski, pod red. E. Latoszek, SGH, Warszawa 2003;
 70. Challenges faced by the state budget related to Poland's membership in the European Union, (w): Monitoring preparations of transition countries for EU accession. Institute of Slovak and World Economy, of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2002;
 71. Zmiany polityki celnej i poziomu obciążeń celnych w imporcie do Polski w latach 2002 -2003 oraz w perspektywie lat 2004-2006, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2001- 2002, IKCHZ,
 72. Warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej (z E. Synowiec), w: Zagraniczna polityka gospodarcza i handel zagraniczny Polski 2001 -2002, IKCHZ, 2002;
 73. Integracja państw Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską, w: Nowa Europa. Raport z transformacj, pod red. D. Rosatiego, Instytut Wschodni, XII Forum Ekonomiczne, Krynica 5-7 września 2002;
 74. Implications of Poland's accession to the EU for Poland's trade with Russia, w: Rossija I SNG w nowiejszich jewropeijskich integracjionnych processach, Russian Academy of Sciences, Moskwa 2002,
 75. Polska w WTO, współautorka i współredaktor (wraz z J. Kaczurbą) "" (II wydanie), IKCHZ, Warszawa 2002;
 76. Możliwe efekty rokowań między Polską a Unią Europejską w obszarze "Budżet i finanse", w: Budżetowo-finansowe skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002;
 77. Negocjacje finansowe - finanse i budżet, fundusze strukturalne, w: Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wybrane problemy, pod red. J. Barcza i A. Michońskiego, MSZ, Warszawa 2002;
 78. Polityka celna i obciążenia importowe w latach 2000-2001 w: Zagraniczna polityka gospodarcza i handel zagraniczny Polski 2000- 2001, IKCHZ 2002;
 79. Przebieg procesu negocjacyjnego i dostosowania Polski do wymogów członkostwa w unii Europejskiej (współautorstwo z E. Synowiec):, w: Zagraniczna polityka gospodarcza i handel zagraniczny Polski 2000 -2001, IKCHZ Warszawa 2002;
 80. Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, współautorstwo i współredakcja, IKCHZ listopad 2001;
 81. Unijny system podatkowy, w: Integracja z UE. Poradnik dla przedsiębiorców, pod red. J. Kaczurby, Ministerstwo Gospodarki, W-wa, 2001;
 82. After the Nice Summit: Closer to EU Membership? w: Poland. International Economic Report, 2000/2001, SGH, 2001;
 83. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy kraju, w: Jaka polityka gospodarcza dla Polski, pod red. U. Płowiec, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001;
 84. Lessons from Trade Liberalisation in Transition Economies: Ten Years Experience and Future Challenges, OECD, Paris. Doc. CCNM/TD(2000)45, July 2000;
 85. Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski jako członka Unii, w: Znaczenie Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej dla Polski, SGH Warszawa 2000;
 86. Możliwe skutki liberalizacji handlu rolnego między Polską a Unią Europejską, w: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, IKCHZ tom 2, pod red. J. Kotyńskiego, 2000;
 87. Szacunek wpłat do budżetu Unii Europejskiej i transferów z unijnego budżetu do Polski, w: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, IKCHZ tom 1, pod red. J. Kotyńskiego, 2000;
 88. Polska w drodze do Unii Europejskiej, PWE 1999;
 89. Skutki członkostwa w Unii Europejskiej dla handlu zagranicznego, w: Skutki integracji z Unią Europejską dla Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, 1999;
 90. Stan przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, w: Szkoła Główna Handlowa i dziesięć lat transformacji w Polsce, SGH, Warszawa 1999;
 91. Wyzwania dla polskiego przemysłu wynikające z przyjęcia wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, w: Polski przemysł w obliczu członkostwa w Unii Europejskiej, SGH 1999;
 92. Poland's Association with the European Communities: Challenges and Opportunities, w: Trade and Payments in Central and Eastern Europe's Transforming Countries, w: L.T. Orłowski, D. Salvatore, eds., Greenwoood Press, USA, 1998;
 93. Ocena stopnia realizacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, /red. nauk. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska/; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998;
 94. Wdrażanie przez Polskę zobowiązań przyjętych w Układzie Europejskim, Biblioteka Europejska, z. 15, Komitet Integracji Europejskiej (współautorka i redaktor), 1998;
 95. Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie funkcjonowania Układu Europejskiego: próba oceny, w: Rezultaty stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa 1998;
 96. Przystosowanie polskich struktur instytucjonalnych do nowych warunków w UE, w: Polska wobec reformy UE, pod red. S. Miklaszewskiego, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków 1998;
 97. Międzynarodowe stosunki gospodarcze (podręcznik akademicki), współautorstwo i współredakcja (z A. Budnikowskim), PWE 1996, 1997, 1998;
 98. Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską (II wydanie), pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej i E. Synowiec, IKCHZ 1997;
 99. Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 1989 roku, Szkoła Główna Handlowa, 1997.
 100. Polityka celna w 1996 i 1997 r., w "Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1996-1997, IKCHZ, W-wa 1997;
 101. Wyniki Konferencji Międzyrządowej a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, w: Stan przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej, SGH 1997;
 102. Poland's Integration into the European Union: Pre-accession Challenges, w: Integration of Central and Eastern European Countries into the World Economy, ed. by G. Heiduk, Duisburger Volkswirtschaftliche Schriften Band 28, Hamburg 1997;
 103. Poland's Association with the European Communities: Challenges and Opportunities, w: Trade and Payments in Central and Eastern Europe's Transforming Countries, w: L.T. Orłowski, D. Salvatore, eds., Greenwoood Press, USA, 1997;
 104. Poland's Integration into the European Union: Pre-accession Challenges, w: "Poland. International Economic Report 1996/97", Warsaw School of Economics, 1997;
 105. Opinia (AVIS) Komisji Europejskiej i jej rola w przygotowaniach Polski do negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej, w: "Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997", cz. I, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków listopad 1997;
 106. Poland's Integration into the European Union: Pre-accession Challenges, w: Integration of Central and Eastern European Countries into the World Economy, ed. by G. Heiduk, Duisburger Volkswirtschaftliche Schriften Band 28, Hamburg 1997;
 107. Przemiany w międzynarodowej polityce handlowej: wnioski dla Polski, w: Polityka handlowa Polski a członkostwo w Unii Europejskiej, SGH 1996;
 108. On the Benefits of the Accession for Western and Eastern Europe (w) Coming to Terms with Accession, ed. by L. Ambrus-Lakatos, M. Schaffer, Institute for EastWest Studies and CEPR, Warsaw, Prague, New York, London, 1996;
 109. Developments in Poland's Trade Relations with the European Union and CEFTA Countries between 1990 and 1994 (w) Polen und die Osterweiterung der Europaeischen Union, F.Franzmeyer und C. Weise (Hrsg), Duncker and Humblodt, Berlin 1996;
 110. Prospects for trade in sensitive products between Poland and the European Union (współautorstwo i redakcja). Warsaw: Foreign Trade Research Institute, 1996;
 111. Poland (in): From Association To Accession. The Impact of te Association Agreements on Central Europe's Trade and Integration with the European Union, ed. by K. Mizsei and A. Rudka. Institute for EastWest Studies. Warsaw-Prague- Budapest-Kosice-New York 1995;
 112. Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi: czy bliżej do członkostwa?, w: Polska - Unia Europejska. Od stowarzyszenia do członkostwa, SGH 1995;
 113. Umowy o wolnym handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego (redakcja i współautorstwo), IKCHZ, Warszawa 1995;
 114. Zewnętrzne instytucjonalne uwarunkowania rozwoju handlu zagranicznego Polski w 1993 r. i 1994 r. (w): Polski handel zagraniczny w 1993 roku. Raport roczny IKCHZ. Warszawa 1994;
 115. Stan stosunków umownych z krajami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), w: Polska polityka handlu zagranicznego 1993-1994. Warszawa 1994;
 116. Trade Liberalization Effects of the Europe Agreement on Poland (w) Transformation and Integration. Structural Adjustment and Environmental Policy, ed. A. Evans, P. Falk, Umea (Sweden) 1994;
 117. Association with the European Union (w): Transforming the Polish Economy. Warsaw School of Economics. Warsaw 1994;
 118. Runda Urugwajska GATT :spodziewane wyniki i ich znaczenie dla Polski (redakcja i współautorstwo). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1993;
 119. Sensitive products in Poland's exports :access to the EC market under the Europe Agreement (współautorstwo i redakcja), Warsaw : Foreign Trade Research Institute, 1993;
 120. Effects of trade liberalization under the Europe Agreement on Polish economy (współautorstwo i redakcja). Warsaw : Foreign Trade Research Institute, 1993;
 121. Runda Urugwajska GATT i jej znaczenie dla Polski, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1991;
 122. Stany Zjednoczone, EWG, Japonia :współpraca i rywalizacja (Jan Bossak, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Mieczysław Tomala.) Warszawa, PWE 1988;
 123. Zagraniczna polityka handlowa USA. Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1987;
 124. Współczesna gospodarka światowa :struktura i tendencje rozwoju (wraz z J. Bossak), Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1984;
 125. Tendencje polityki handlowej USA po II wojnie Światowej. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1980;
 126. Tendencje polityki handlowej USA w warunkach współczesnej wymiany międzynarodowej, Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1976;

do góry

Artykuły

 1. Wyzwania dekarbonizacji polskiej gospodarki: rola węgla, Społeczeństwo i polityka, „Pismo Edukacyjne”, nr 4/73/2022, s. 67-89 doi.org/10.34765/sp.0422.a04;
 2. download
 3. Financing Energy Transition in Poland: Possible Contribution of EU Funds, „European Integration Studies”, 16/2022;
 4. Brexit: wybrane implikacje ekonomiczne dla Polski (współautorstwo z: Ł. Ambroziak), „Gospodarka Narodowa”, 2021, Vol.: 4, DOI:10.33119/GN/143261;
 5. download
 6. Assessment of the European Commission’s proposals for financing the EU budget in 2021–20217, „International Journal of Management and Economics”, 2020; 56(3);
 7. Importance and motives of preferential trade agreementsin the EU’s external trade, „Economics and Business Review”, 2020, Vol. 6 (20), No. 3;
 8. EU’s Multiannual Financial Framework post-2020: Brexit Implications, with a Focus on Poland, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", 2019, nr 2(21);
 9. Implikacje brexitu dla budżetu UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski, „Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej”, 2018, nr 37;
 10. Intra-industry Trade as a Measure of Specialisation Changes in the EU-10 Countries in 1995–2014 , "Studia Europejskie", 3/2017, ss. 117-135;
 11. Is Intra-Industry Trade Specialization a Precondition to Business Cycle Synchronization When Joining the Euro Area? The Case of Poland, "International Journal of Management and Economics", Vol. 53, Issue 4, October–December 2017, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, ss. 50–60;
 12. Intra-Industry Trade in the V4 Countries in 1995-2014: Conclusions for Changes in the Trade Competitiveness (współautorstwo z: Ł. Ambroziak), "Journal of Advancements in Applied Business Research", Vol. VI, No. 3, 2017, pp. 17-24, ISSSN 2332-0311;
 13. Realizacja semestrów europejskich w Polsce: efekty dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej, "Studia i Prace WNEiZ US", Vol. 49, Z. 2 pt. „Gospodarka regionalna i międzynarodowa”, 2017, s. 117-126;
 14. Changes in types of Poland’s intra-industry trade in the period 1995–2014 in comparison with the other Central and Eastern European countries – EU Members: conclusions for changes in the competitiveness of Polish foreign trade, "International Business and Global Economy", Nr 35/1, 2016, ss. 342-356; Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego;
 15. Proposal for Changes in the Financing System of the EU Budget. Poland’s Position, "The Polish Review", Vol. 60, No. 3, 2015, The Board of Trustees of the University of Illinois;
 16. The EU-Georgia Association Agreement: An Instrument To Support The Development Of Georgia Or Lip Service?, "Comparative Economic Research", Łódz, Volume 18, Number 2, 2015;
 17. Propozycje zmian systemu finansowania budżetu UE: wnioski dla Polski, „Ekonomia, rynek, gospodarka, społeczeństwo", nr 39/2014;
 18. Zmiany w finansowaniu przez Polskę składki do budżetu Unii Europejskiej po roku 2020, „Studia Europejskie", nr 4(72)2014;
 19. Experience of Poland’s Association Agreement, in: Developing Trade and trade policy relations with the European Union, ed. by T. Szigetvari, "East European Studies" No. 5, MTA Centre for Economic and Regional Studies, Institute of World Economics, Budapest 2014;
 20. General provisions of Europe (Association) Agreements (wpółautorstwo z Sandor Meisel), in: Developing Trade and trade policy relations with the European Union, ed. by T. Szigetvari “East European Studies” No. 5, MTA Centre for Economic and Regional Studies, Institute of World Economics, Budapest 2014;
 21. Poland’s Public Finance Convergence with the Euro Area, "Central European Business Review", University of Economics, Prague, Vol 2, No 2 (2013);
 22. Enhanced Economic Governance In the EU: Alternative To a Political Union?, "International Journal of Management and Economics", Warsaw School of Economics, No. 37/2013;
 23. Perspektywy ustanawiania nowych wspólnych polityk UE: wnioski dla Polski, „Zeszyty Naukowe” KGŚ (Research Papers, Warsaw School of Economics), Warszawa, nr 33, 2012;
 24. Przepływy finansowe między Polską a budżetem Unii Europejskiej – efekty okresu akcesji i możliwe zmiany, „Problemy Zarządzania”, vol. 8, nr 1(27), 2010, wyd. Wydziału Zarządzania UW;
 25. New Member States of the Euro Zone. First experiences and lessons for Poland, “Working Papers”, Warsaw School of Economics, No. 300, 2010; download
 26. Evolving pattern of foreign trade specialization of the new Member States (NMS) of the EU: role of foreign direct investments – case of automotive industry, w: “European Economy. Economic Papers”, European Commission, No. 364, Brussels, March 2009;
 27. Regional Trade Agreements: a stepping stone or stumbling block for further multilateral trade opening?, Working Papers, Instytut Gospodarki Światowej SGH No. 288/2008;
 28. Gospodarka polska w Europie bez granic, "Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, nr 18/2007;
 29. Uwarunkowania rozwoju handlu Polski z Rosją po rozszerzeniu Unii Europejskiej, w: "Myśl Ekonomiczna i Prawna" nr 2(13)2006, WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie;
 30. Poland and the European Communities: Impact of the Europe Agreement on the Integration of Poland into the European Economy. "Discussion Papers", No. 63, Foreign Trade Research Institute, Warsaw;
 31. The EU's Antidumping Policy Towards China - Is the Lack of Market Economy Status Important or Not?, "Working Papers" No. 275/2006, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa;
 32. Zmiany warunków instytucjonalnych polskiego handlu zagranicznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w "Studia i Materiały, nr 81/2004, IKCHZ;
 33. Poland's Trade Policy Strategy in the European Union, "The Polish Foreign Affairs Digest", No. 1, vol 4, 2004, wyd. PISM;
 34. The Accession of Central European Countries to the European Union: The Trade and Investment Effects on Belarus, the Russian Federation and Ukraine, (wspólnie z D. Rosatim), Occasional Paper No. 2, Economic Commission for Europe, United Nations, New York and Geneva, 2003;
 35. Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski w okresie przedakcesyjnym i w pierwszych latach członkostwa, "Prace i Materiały" nr 218/2000 Warszawa : Szkoła Główna Handlowa;
 36. Lessons from trade liberalisation in transition economies: Ten years experience and future challenges, "Discussion Papers" No. 78/2000, Warsaw: Foreign Trade Research Institute;
 37. Wyzwania stojące przed Polską w drodze do Unii Europejskiej, "Prace i Materiały" nr 192/1999 Warszawa : Szkoła Główna Handlowa;
 38. Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej Unii Europejskiej, "Problemy handlu zagranicznego" IKCHZ nr 21, styczeń 1999;
 39. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w świetle Agendy 2000, "Gospodarka Narodowa", numer specjalny, czerwiec 1998;
 40. Przebieg negocjacji w sprawie Układu Europejskiego i wnioski dla negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, "Prace i Materiały" nr 191/1998 Warszawa: Szkoła Główna Handlowa;
 41. Skutki przyjęcia przez Polskę systemu preferencji celnych GSP obowiązującego w Unii Europejskiej, w: Skutki przyjęcia przez Polskę systemu preferencji celnych Unii Europejskiej, "Problemy handlu zagranicznego" IKCHZ, nr 19, 1998;
 42. Wyniki Konferencji Międzyrządowej a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, "Prace i Materiały" nr 179/1997, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa;
 43. Effects of the Europe Agreement on Polish Economy and Pre-Accession Challenges, (w) "Yearbook of Polish European Studies", Warsaw University Centre for Europe, Warsaw, Volume 1/1997;
 44. Prospects for Trade Developments between Central and Eastern Europe and the European Union, "Working Papers" No. 153/1996, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa;
 45. Możliwości stosowania pomocy publicznej w Polsce w świetle zobowiązań międzynarodowych (Układu Europejskiego i Światowej Organizacji Handlu), "Prace i Materiały" nr 156/1996. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa;
 46. Dostosowania Polski do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej:(na przykładzie polityki ochrony konkurencji), Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Stanisław Ładyka. "Prace i Materiały" nr 155/1996, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa;
 47. Changes in International Trade Disciplines Following the Uruguay Round Agreements and their Implications for Poland, "Working Papers" No. 145, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, October 1995;
 48. Międzynarodowe zobowiązania Polski dotyczące zagranicznych inwestycji na tle tendencji rozwoju tych inwestycji w Polsce, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Stanisław Ładyka. "Prace i Materiały" nr 146/1995, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1995;
 49. Zobowiązania Polski do ochrony konkurencji wynikające z podpisania umów wolnohandlowych oraz z członkostwa w Światowej Organizacji Handlu, "Prace i Mateirały" nr 57/1995, Warszawa: IKiCHZ;
 50. Poland's Association with the EC: Chances and Constraints, "Development and International Cooperation", No. 8, June 1994;
 51. Poland's Association with the EC. Chances and constrains; "Working Papers" no 94/1994, Warsaw School of Economics. Warsaw: Warsaw School of Economics, 1994;
 52. The Europe Agreement: effects on Poland's industrial trade with the European Communities /ed. by Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. "Discussion Papers" No. 53/1994, Warsaw: Foreign Trade Research Institut, 1994;
 53. Poland and the European Communities: Impact of the Europe Agreement on the integration of Poland into the European economy: paper presented at the conference...(Budapest, 5-6 November 1994), "Discussion Papers" No. 63/1994, Warsaw : Foreign Trade Research Institut, 1994;
 54. Poland's foreign trade with developing countries vis-a-vis the Europe agreement: paper presented...organized by Netherlands Economic Institute, Rotterdam, May 16-17,1994, "Discussion Papers" No. 58/1994, Warsaw: Foreign Trade Research Institute;
 55. Runda Urugwajska GATT: Spodziewane wyniki i ich znaczenie dla Polski (red.), Prace i Materiały" nr 73/1993, Instytut Gospodarki Światowej SGH. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa;
 56. Raport Komisji Nadzwyczajnej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Kaliszuk, Ewa Rzeszutek, Studia i Materiały" nr 36/1992 Warszawa: IKiCHZ;
 57. Wpływ umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Europejską na handel rolny Polski, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Maria Ciepielewska, Wojciech Mroczek, Studia i Materiały" nr 41/1992, Warszawa: IKiCHZ;
 58. Wpływ liberalizacji handlu Polski ze Wspólnotami Europejskimi na produkcję w Polsce, "Studia i Materiały" nr 41/1992, Warszawa: IKiCHZ;
 59. Analiza porównawcza korzyści z układu stowarzyszeniowego Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz z systemu preferencji celnych (GSP) (z: Wojciech Mroczek, Ewa Synowiec), "Studia i Materiały" nr 38/1992, Warszawa: IKiCHZ;
 60. Wpływ liberalizacji wewnętrznej i zewnętrznej na handel zagraniczny Polski w latach 1990 - 1991, "Prace i Materiały" nr 72/1992, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa;
 61. Reintegracja Polski z Europą Zachodnią, "Prace i Materiały" nr 48/1991, Instytut Gospodarki Światowej SGH. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki;
 62. Konsekwencje umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Europejską dla Polski, "Prace i Materiały" nr 56/1991, Instytut Gospodarki Światowej SGH. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki;
 63. Polska a ograniczenia pozataryfowe na forum Rundy Urugwajskiej GATT, "Prace i Materiały" nr 43/1990, Instytut Gospodarki Światowej SGH. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki;
 64. The Poland-EEC agreement on trade and commercial and economic cooperation: its significance for Poland, Working Papers" No. 40/1989: Central School of Planning and Statistics, 1989;
 65. Zmiany w dostępie do rynku EWG w świetle umowy o handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej między Polską i EWG, "Studia i Materiały" nr 10/1989, Warszawa: IKiCHZ;
 66. Services in the Uruguay Round, "Working Papers" No.15/1987, Central School of Planning and Statistics;

do góry

Inne artykuły

Wybrane artykuły opublikowane w: "Unia Europejska.pl", dwumiesięcznik, wydawany do 2018 r. przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy (do 2007 r. wydawany przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego pod tytułem "Wspólnoty Europejskie").

 1. Implications of Brexit for Financing of the EU Budget with Particular Stress on the Effects on Poland, „Unia Europejska.pl”, nr 1(248)/2018;
 2. Intensity of intra-industry trade and Poland’s susceptibility to asymmetric shocks, „Unia Europejska.pl”, nr 4(239)/2016;
 3. Propozycje budżetu strefy euro, „Unia Europejska.pl”, nr 1(230)/2015;
 4. Ocena sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej i w Polsce w ramach semestrów Europejskich, „Unia Europejska.pl”, nr 1(224)/2014;
 5. Propozycje nowych źródeł finansowania unijnego budżetu w latach 2014-2020 , „Unia Europejska.pl”, nr 5(216)/2012;
 6. Kierunki zmian polityki spójności UE: Wnioski dla Polski (współautorstwo z: Iwona Grabowska), nr 2/2011(207);
 7. Przepływy finansowe między Polską a budżetem UE. Efekty członkostwa i możliwe zmiany, nr 1/2010(200);
 8. VAT jako źródło dochodu budżetu europejskiego, Wspólnoty Europejskie Nr 3/2008 (190);
 9. Wsparcie strukturalne z budżetu UE dla nowych państw członkowskich (współautorstwo z: Łukasz Ambroziak), nr 4/2007 (185);
 10. Wsparcie finansowe nowych państw członkowskich UE - fundusze przedakcesyjne i środki strukturalne (współautorstwo z: Łukasz Ambroziak), Nr 6/2006 (175);
 11. Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej - obawy i rzeczywistość, Nr 4/2005 (161);
 12. Stosunki traktatowe UE-Rosja w kontekście rozszerzenia, Nr 4/5/2004 (150);
 13. Podatek energetyczny w Unii Europejskiej (współautorstwo z: Barbara Mańka), Nr 2/2004 (148);
 14. Strategia polityki handlowej Polski w Unii Europejskiej, Nr 11/2003 (145);
 15. Fiasko szczytu WTO w Cancun, Nr 9/2003 (143);
 16. Finansowy wymiar rozszerzenia Unii Europejskiej, Nr 3/2003 (138);
 17. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wymianę handlową Polski z Rosją, Nr 12/2002 (135);
 18. Problemy związane z oceną pozycji netto Polski wobec budżetu WE, Nr 7,8/2002 (130/131);
 19. Dziesięć lat liberalizacji handlu między Polską a Unią Europejska, Nr 3/2002 (126);
 20. Ciężar unijnej pomocy dla Polski, Nr 1/2002 (124);
 21. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - czy potrzebna?, Nr 6/2001 (118);
 22. Program stabilizacji i stowarzyszenia dla państw bałkańskich (współautorstwo z: Stanisław Ładyka), Nr 4/2001 (116);
 23. Dostosowania Polski do unijnego systemu podatku VAT, Nr 10/2000 (110);
 24. Szacunek transferów z budżetu wspólnotowego dla Polski po jej akcesji do UE, Nr 9/2000 (109);
 25. Szacunek wpłat Polski do budżetu UE, Nr 7,8/2000 (107/108);
 26. Uwagi na marginesie propozycji komisarza F. Fischlera w sprawie liberalizacji handlu rolnego Polska-UE, Nr 4/2000 (104);
 27. Zmiany ceł na artykuły rolne w następstwie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Nr 3/1999 (91);
 28. Zmiany ceł na wyroby przemysłowe po przyjęciu przez Polskę wspólnotowej taryfy celnej, Nr 2/1999 (90);
 29. Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnotowego systemu preferencji celnych GSP, Nr 2/1998 (78);
 30. Polska zaproszona do Unii Europejskiej, Nr 12/1997 (76);
 31. Propozycje reformy wspólnotowego budżetu, Nr 7,8/1997 (71,72);
 32. Konkluzje szczytu Rady Europejskiej w Amsterdamie, Nr 6/1997 (70);
 33. Niełatwe partnerstwo, Nr 6/1997 (70);
 34. Spór o subsydia w przemyśle stoczniowym między USA i Unią Europejską, Nr 4/1997 (68);
 35. Porozumienie NAFTA: Podobieństwa i różnice z Układami Europejskimi, Nr 1/1997 (65);
 36. Konferencja ministerialna WTO w Singapurze, Nr 12/1996 (64);
 37. Warunki tworzenia stref wolnego handlu i unii celnych w świetle zasad WTO, Nr 11/1996 (63);
 38. Spór Wspólnoty z USA o sankcje nałożone na mocy ustawy Helmsa-Burtona, Nr 11/1996 (63);
 39. Rząd duński o rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód, Nr 10/1996 (62);
 40. Ekonomiczne i pozaekonomiczne motywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Nr 9/1996 (61);
 41. Subsydia dla Volkswagena zagrażają współpracy Bonn z Brukselą, Nr 9/1996 (61);
 42. AVIS - sprawdzian dla Polski z gotowości do członkostwa w UE, Nr 7,8/1996 (59/60);
 43. Szczyt we Florencji bez konkretów, Nr 6/1996 (58);
 44. Komisja Europejska o wyzwaniach w handlu międzynarodowym, Nr 5/1996 (57);
 45. Problemy funkcjonowania "Schengenlandii", Nr 4/1996 (56);
 46. O polskim rolnictwie w Klubie Brukselskim, Nr 3/1996 (55);
 47. Umowa Przejściowa z Rosją, Nr 2/1996 (54);
 48. Szczyt Rady Europejskiej w Madrycie, Nr 12/1995 (52);
 49. Na ile wspólna Europa?, Nr 10/1995 (50);
 50. Słowenia bliska stowarzyszenia z WE, Nr 9/1995 (49);
 51. Nowe warunki importu rolnego do Polski od 1 lipca 1995 roku, Nr 78/1995 (47/48);
 52. Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi - czy bliżej do pełnego członkostwa?, Nr 6/1995 (46);
 53. O Polsce w Klubie Brukselskim, Nr 5/1995 (45);
 54. Uwagi na marginesie dyskusji o członkostwie Polski w UE, Nr 4/1995 (44);
 55. Polska wkrótce stanie się członkiem Światowej Organizacji Handlu, Nr 2/1995 (42);
 56. Kontyngent bezcłowy na import samochodów do Polski na cenzurowanym, Nr 12/1994 (40);
 57. Porozumienia Rundy Urugwajskiej GATT a postanowienia Układu Europejskiego dla wyrobów przemysłowych (II), Nr 11/1994 (39);
 58. Porozumienia Rundy Urugwajskiej GATT a postanowienia Układu Europejskiego dla wyrobów przemysłowych (I), Nr 10/1994 (38);
 59. Richard Baldwin o rozszerzeniu Unii Europejskiej, Nr 9/1994 (37);
 60. Znaczenie Rundy Urugwajskiej GATT dla Unii Europejskiej, Nr 5/1994 (33);
 61. Koniec trudnych rokowań GATT, Nr 12/1993 (28);
 62. Porozumienie GATT coraz bliżej (współautorstwo z: Ewa Synowiec), Nr 11/1993 (27);
 63. Stosunki handlowe Polski ze Wspólnotą po wejściu w życie Umowy przejściowej (II), Nr 6/1993 (22);
 64. Stosunki handlowe Polski ze Wspólnotą po wejściu w życie Umowy przejściowej (I), Nr 5/1993 (21);
 65. Konsekwencje Układu o stowarzyszeniu z WE dla Polski, Nr 3/1992 (07);

do góry

Ekspertyzy

 1. The EU's Antidumping Policy Towards China - Is the Lack of Market Economy Status Important or Not?, "Working Papers" No. 275/2006, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa;
 2. Zmiany warunków instytucjonalnych polskiego handlu zagranicznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w "Studia i Materiały, nr 81/2004, IKCHZ;
 3. Poland's Trade Policy Strategy in the European Union, "The Polish Foreign Affairs Digest", No. 1, vol 4, 2004, wyd. PISM;
 4. VAT jako źródło dochodu budżetu europejskiego (VAT as an EU budget resource) (opracowanie przygotowane na zamówienie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach konsultacji Komisji Europejskiej nad budżetem UE, styczeń 2008; download
 5. Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992-2003) aut. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska [et al.] ; opracowanie wykonane na zlec. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005;
 6. Członkostwo Polski w UE a współpraca gospodarcza z Białorusią i Ukrainą, Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2004;
 7. Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej: raport przygotowany przez Zespół Międzyresortowy /[aut. ekspertyzy Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i in.] ; Rządowe Centrum Studiów Strategicznych;
 8. Warunki dopuszczenia polskich towarów przemysłowych na jednolity rynek UE. Konsekwencje i zadania dla przedsiębiorców. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 2003;
 9. Obecny etap integracji Polski z Unią Europejską, w: Integracja Polski z Unią Europejską. Wyzwania i dylematy (materiały z konferencji naukowej), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 1998;
 10. Implications of the Uruguay Round Agreements for Poland. OECD. TD/TC/WP(95)7, 1995;
 11. The Impact of the Positive Conclusion of the Uruguay Round on Intraregional Trade with Special Reference to the Countries in Transition. Economic Commission of Europe. Trade/R.619, 14 November 1994;
 12. Poland and the European Communities: Impact of the Europe Agreement on the Integration of Poland into the European Economy, "Discussion Papers", 1994, No. 63, Foreign Trade Research Institute, Warsaw;

do góry