Dorobek naukowyWybrane książki

Okładka

E. Kawecka-Wyrzykowska, Ł. Ambroziak, E. Molendowski, W. Polan: Intra-Industry Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evidence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Książka jest efektem grantu NCN, na podstawie decyzji nr 2014/13/B/HS4/00467.


  Książka do pobrania
do góry

Okładka

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda: Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2016.

W trudnym okresie zarówno dla idei integracji europejskiej, jak i samej Unii Europejskiej rośnie znaczenie wiedzy o przemianach zachodzących w systemie instytucjonalnym i mechanizmach funkcjonowania dzisiejszej Unii Europejskiej. Autorzy przedstawili:
• genezę i rozwój integracji w Europie,
• charakter prawny, zasady działania i członkostwo w Unii,
• prawo Unii Europejskiej i system jej instytucji,
• zasady obowiązujące w stosunkach zewnętrznych Unii,
• Wspólną Politykę Handlową oraz Wspólną Politykę Rolną,
• politykę spójności,
• wspólne reguły konkurencji,
• Unię Gospodarczą i Walutową Unii.
Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, europeistyki, ekonomii międzynarodowej (międzynarodowych stosunków gospodarczych), politologii, dziennikarstwa.

Spis treści:

 1. Pojęcie, formy, efekty i koncepcje integracji europejskiej
 2. Unia Europejska – ustanowienie, charakter, struktura i zasady działania
 3. Prawo Unii Europejskiej
 4. System instytucjonalny Unii Europejskiej
 5. Ramy prawno-instytucjonalne stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej
 6. Finansowanie Unii Europejskiej
 7. Swobody rynku wewnętrznego
 8. Wspólna Polityka Handlowa oraz ekonomiczne aspekty swobodnego przepływu towarów w UE
 9. Wspólna Polityka Rolna
 10. Polityka spójności
 11. Wspólne reguły konkurencji
 12. Unia Gospodarcza i Walutowa
 13. Inne polityki unijne i działania wewnętrzne

 14. Szczegółowy spis treści
do góry

Okładka

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda: Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony, PWE, Warszawa 2012.

Podręcznik Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne obejmuje wiedzę o systemie instytucjonalnym i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej po przyjęciu Traktatu z Lizbony. Autorzy przedstawili: genezę i rozwój integracji w Europie; charakter prawny, zasady działania i członkostwo w Unii Europejskiej; prawo Unii Europejskiej i jej system instytucjonalny; zasady obowiązujące w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej; sposoby finansowania Unii Europejskiej; swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej; Wspólną Politykę Handlową oraz Wspólną Politykę Rolną; politykę spójności; wspólne reguły konkurencji; Unię Gospodarczą i Walutową Unii Europejskiej.

Spis treści:

 1. Pojęcie, formy, efekty i koncepcje integracji europejskiej (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i Krystyna Michałowska-Gorywoda)
 2. Budowa, charakter prawny, członkostwo, cele i zasady działania Unii Europejskiej (Krystyna Michałowska-Gorywoda)
 3. Prawo Unii Europejskiej (Jan Barcz)
 4. System instytucjonalny Unii Europejskiej (Krystyna Michałowska-Gorywoda)
 5. Ramy prawno-instytucjonalne stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej (Jan Barcz)
 6. Finansowanie Unii Europejskiej (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 7. Swobody rynku wewnętrznego (Jan Barcz)
 8. Wspólna Polityka Handlowa oraz ekonomiczne aspekty swobodnego przepływu towarów w UE (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 9. Wspólna Polityka Rolna (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 10. Polityka spójności (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 11. Wspólne reguły konkurencji (Jan Barcz)
 12. Unia Gospodarcza i Walutowa (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i Krystyna Michałowska-Gorywoda)
 13. Inne polityki unijne i działania wewnętrzne (Jan Barcz)

 14. Szczegółowy spis treści
do góry

Okładka

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda: Integracja Europejska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Niniejszy podręcznik może jednak służyć z powodzeniem wszystkim zainteresowanym Unią Europejską - może on ułatwić prawnikowi, ekonomiście, politologowi, menedżerowi, urzędnikowi opanowanie podstaw wiedzy w tej dziedzinie i przejście do studiów nad szczegółowymi obszarami - prawa Unii Europejskiej, ekonomicznych czy też politycznych aspektów działania Unii.

Spis treści:

 1. Pojęcie, etapy i skutki integracji międzynarodowej. Geneza i rozwój integracji w Europie (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i Krystyna Michałowska-Gorywoda)
 2. Struktura, definicja, cele i członkostwo UE (Krystyna Michałowska-Gorywoda)
 3. System instytucjonalny UE (Krystyna Michałowska-Gorywoda)
 4. Prawo Unii Europejskiej (Jan Barcz)
 5. Finansowanie UE (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 6. Wspólnotowy rynek wewnętrzny (Jan Barcz)
 7. Swoboda przepływu towarów w UE oraz Wspólna Polityka Handlowa (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 8. Wspólna Polityka Rolna (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 9. Cele i zasady polityki strukturalnej UE (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 10. Unia Gospodarcza i Walutowa (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i Krystyna Michałowska-Gorywoda)
 11. Polityka ochrony konkurencji (Jan Barcz)
 12. Inne polityki realizowane na szczeblu wspólnotowym (Jan Barcz)
 13. Ramy prawno-instytucjonalne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE (Krystyna Michałowska-Gorywoda)
 14. Międzyrządowe obszary współpracy w UE - II i III filar UE (Jan Barcz)
 15. Polska w UE (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
do góry

Redakcja naukowa prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, dr Ewa Synowiec: Polska w Unii Europejskiej. Tom II, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.

W czerwcu 2004 r. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego wydał książkę "Polska w Unii Europejskiej - Tom II". Jest to jej siódma edycja. W porównaniu z poprzednim wydaniem, opublikowanym w 2001 r., obecne jest zmienione, uaktualnione i podzielone na dwa tomy.

Od 1 maja 2004 r. Polska uczestniczy we wszystkich dziedzinach funkcjonowania Unii Europejskiej jako jej pełnoprawny członek. Wydarzenie to – jedno z najważniejszych w powojennej historii – wpłynęło na zmianę warunków działania w wielu obszarach polskiej gospodarki i polityki. Wiele lat wcześniejszych dostosowań spowodowało, że obecnie trudno znaleźć sferę funkcjonowania państwa, która nie odczułaby skutków przystąpienia do Unii. Największe zmiany w procesie adaptacji do wymogów unijnych wystąpiły w tych dziedzinach, w których Unia Europejska stosuje ujednolicone prawo i opartą na nim politykę, a więc np. w rolnictwie, handlu z krajami spoza ugrupowania, ochronie konkurencji, transporcie oraz w polityce pieniężnej i walutowej. Duży stopień zbliżenia przepisów prawnych został osiągnięty także w polityce strukturalnej.

W książce przeanalizowano konsekwencje przystąpienia Polski do UE w tych wybranych dziedzinach. Omówiono także status Polski jako aktywnego obserwatora w okresie przedakcesyjnym, dzięki któremu mogła lepiej przygotować się do udziału w procesie decyzyjnym UE.

Autorami książki są wybitni specjaliści, zajmujący się od lat problematyką integracji w ramach UE i stosunków Polski z tym ugrupowaniem. Prezentują oni zmiany, jakie zachodzą w Polsce w następstwie akcesji do Unii Europejskiej, a także własne opinie i przemyślenia na ten temat, oparte na wieloletnich badaniach.

Dopełnieniem książki jest tom I pt. „Unia Europejska”, w którym zostały szeroko omówione instytucje Wspólnot Europejskich oraz zasady i mechanizmy integracji we wszystkich trzech filarach funkcjonowania UE.

do góry

Redakcja naukowa prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, dr Ewa Synowiec: Unia Europejska. Tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.

W książce omówiono główne etapy rozwoju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz istotę i praktykę integracji w ramach tego ugrupowania. W szczególności analizą objęto instytucje Wspólnot, zasady ich funkcjonowania oraz procedurę podejmowania decyzji, a także swobody jednolitego rynku wewnętrznego, wspólne polityki, w tym zwłaszcza rolną, regionalną, transportową, ochrony środowiska, handlową, walutową oraz wspólny budżet. Wymienione dziedziny składają się na I filar UE. Przedstawiono także wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (filar II) oraz obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości obejmujący współpracę w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (filar III).

W opisie powyższych zagadnień starano się uwzględnić stan prawa wspólnotowego na połowę 2004 r. Przedstawiono również najważniejsze postanowienia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, uzgodnionego 18 czerwca 2004 r. przez przywódców 25 państw członkowskich UE podczas posiedzenia Rady Europejskiej.

Książkę zamyka syntetyczny rozdział o głównych etapach dochodzenia Polski do członkostwa w UE (stowarzyszenie, wypełnianie warunków członkostwa, organizacja procesu dostosowawczego i negocjacji akcesyjnych, a także rokowań) - ich zwieńczeniem stał się omówiony traktat akcesyjny.

Powyższe rozważania kontynuowane są w tomie II pt. "Polska w Unii Europejskiej", gdzie zawarto pierwsze oceny skutków przystąpienia Polski do UE w najważniejszych dziedzinach gospodarki i polityki gospodarczej, a także opis doświadczeń Polski związanych z udziałem w procesie decyzyjnym UE w charakterze obserwatora.

do góry

Redakcja naukowa dr Janusz Kaczurba, prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska: Polska w WTO, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.

W czerwcu 2002 r. Instytut wydał książkę "Polska w WTO" pod red. dr Janusza Kaczurby i prof. dr hab. Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej. Jest to drugie wydanie. W porównaniu z poprzednim, opublikowanym w 1998 r., obecne wydanie jest zaktualizowane i rozszerzone. Książka przybliża Czytelnikom skomplikowane i różnorodne regulacje WTO, pokazuje ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego i innych dziedzin współpracy z zagranicą, przedstawia zakres prac Nowej Rundy. Omówiono w niej podstawowe zasady systemu WTO i porozumień wypracowanych w trakcie poprzednich rokowań Rundy Urugwajskiej, zwłaszcza uzgodnień w dwóch dziedzinach, tj. handlu artykułami rolnymi i wyrobami tekstylno-odzieżowymi. Analizą objęto też dyscypliny i procedury handlowe, np. dotyczące antydumpingu i subsydiów, oraz procedury rozwiązywania sporów. Omówiono również wielostronne regulacje w zakresie handlu usługami, ochrony praw własności intelektualnej i inwestycji mających skutki dla handlu dobrami, tj. w trzech dziedzinach międzynarodowych powiązań gospodarczych, które poraz pierwszy objęte zostały uzgodnieniami w ramach GATT/WTO. Zwrócono uwagę na problemy związane z realizacją porozumień WTO i ich wpływ na cele oraz mandat negocjacyjny Nowej Rundy.

do góry